HomeNieuwsAanpak veenweidegebieden: maatwerk nodig!

Aanpak veenweidegebieden: maatwerk nodig!

Publicatiedatum: 1 jul. 2019

 

De Tweede Kamer debatteerde over twee initiatiefnota's van D66 en GroenLinks over het waterbeheer. Een van de twee bevatte voorstellen voor de aanpak van de veenweideproblematiek. SGP-Kamerlid Chris Stoffer pleitte voor maatwerk, met de boeren. Lees hier zijn bijdrage aan het debat:

"In de ene nota pleiten de initiatiefnemers voor ‘droge voeten’. In de andere nota willen ze boeren en koeien juist onder water zetten. Ik constateert - met een knipoog - dat dit haaks op elkaar lijkt te staan: het riekt naar discriminatie.

De initiatiefnemers hebben belangrijke onderwerpen bij de kop gepakt. Complimenten daarvoor. Er is inderdaad actie nodig.

Niet top down

Ik zie veel goede punten. Ik vind wel dat we ervoor moeten waken teveel van bovenaf op te leggen. Zoals peilfixatie en landelijke sproeiafspraken.

De indieners willen een Veencommissaris, een Veencommissie  en een Deltaplan Veen. Hier zet ik grote vraagtekens bij. Het ene gebied is het andere niet. Er lopen al veel gebiedsprocessen voor aanpak van de veenweideproblematiek. Ik ben er huiverig voor om dat te doorkruisen. Die processen moeten niet in de wachtstand. Ik hoor ook graag hoe de ministers dit zien.

Budget

Onlangs werd bekend dat het kabinet tientallen miljoenen euro’s uit wil trekken voor onder meer het veenweidegebied. Op zichzelf een goede zaak. Ik pleit er wel voor om de inzet van deze middelen vooral te koppelen aan de gebiedsprocessen die lopen, en ze daar te investeren waar dat nodig is. Ik denk daarbij vooral aan de uitrol van onderwaterdrainage. We moeten uitrookbeleid voorkomen.

Onderwaterdrainage

De initiatiefnemers zijn niet heel positief over onderwaterdrainage, omdat het alleen een onzeker, remmend effect heeft. Dat kan ik niet goed volgen. Klopt het dat je onderwaterdrainage ook nodig hebt als je bijvoorbeeld peilfixatie toepast? Ook dan is onderwaterdrainage toch nodig om ook in het midden van een perceel een hogere waterstand te krijgen? Het is op veel plaatsen een no-regret maatregel. Je hebt ‘m sowieso nodig. Combineren met dynamisch peilbeheer.

Verder moeten we ons realiseren dat investeren in onderwaterdrainage goedkoper zal zijn dan het uitkopen van een melkveehouder. Voor dezelfde euro kun je dus met onderwaterdrainage meer CO2-reductie bereiken. Ik hoor graag ook de reactie van de ministers hierop.

Verkaveling

In verschillende gebiedsprocessen ligt verkaveling als serieuze optie op tafel om in bepaalde gebieden het waterpeil omhoog te kunnen doen. Dit moet gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Dat kan via het landelijk programma ‘Verkavelen voor groei’. Ik pleit ervoor om dit bij de uitwerking mee te nemen.

Geborgde zetel

De initiatiefnemers stellen voor om de geborgde zetels voor de landbouw af te schaffen. De rest van de initiatiefnota’s onderstrepen juist het belang van de geborgde zetel. Het waterbeheer in het veenweidegebied heeft alles te maken met de landbouwpraktijk. Of je moet de stem uit de praktijk niet willen horen, maar dat lijkt me niet zo democratisch… 

Verziltingsplannen

In de nota ‘droge voeten’ mis ik de aandacht voor de gevolgen van verziltingsplannen, zoals bij het Volkerak-Zoommeer. Moeten we hier niet veel terughoudender in zijn?

Nieuwbouw

Het kabinet wil het regelen van klimaatbestendige nieuwbouw aan gemeenten overlaten. Gemeenten geven aan dat het in de praktijk lastig is om klimaat- en bodemdaling bestendige nieuwbouw af te dwingen. Gaat het kabinet hierover in overleg met gemeenten?

Tot slot. De initiatiefnemers vergelijken het veenweidegebied met kolencentrales. Ik moet zeggen dat ik liever door de weilanden loop dan onder de rook van een kolencentrale."