HomeNieuwsDebat PAS debacle: dwing dieren niet de stal in!

Debat PAS debacle: dwing dieren niet de stal in!

Publicatiedatum: 20 jun. 2019

 

De Tweede Kamer debatteerde met het kabinet over de uitspraak van Raad van State die de Programmatische Aanpak Stikstof onderuit haalde.

Lees hier de inbreng van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop:

"Onze vrees is helaas bewaarheid geworden: de PAS blijkt juridisch niet houdbaar. We zitten nu met een driedubbele Gordiaanse knoop. Absurd dat voor bemesting en beweiding een vergunning aangevraagd zou moeten worden.

Laten we doorgaan met natuurmaatregelen en emissiereductie. Maar laten we Natura 2000 alsjeblieft niet heilig verklaren door zekerheden en garanties op de vierkante millimeter. Dat is een modelwerkelijkheid die geen recht doet aan de werkelijkheid.   

Een paar punten voor de korte termijn:

Bijna alle vergunningtrajecten zijn stilgelegd. Maar, verschillende projecten leveren met interne of externe saldering geen extra depositie op. Die vergunningaanvragen kunnen toch gewoon behandeld worden? De SGP vraagt het kabinet bij provincies hier op aan te dringen.

Onherroepelijke vergunningen zouden niet ter discussie staan. Inmiddels lopen echter handhavingsverzoeken tegen bedrijven met dieren in de wei. Provincies lijken hierin mee te gaan. Moeten dieren dan gedwongen de stal in? Dat is einde oefening voor biologische bedrijven. En een opdoffer voor weidemelkbedrijven. Wil het kabinet ervoor zorgen dat provincies dit opschorten, zolang gewerkt wordt aan een actieplan? Doe gezinsbedrijven niet, buiten hun schuld om, de das om.

Ook allerlei gemeentelijke projecten staan op de tocht. Willen de bewindslieden ervoor zorgen dat bestuurders van de VNG actief betrokken worden bij het bestuurlijk overleg?

Een paar punten voor de langere termijn:

Twintig jaar geleden werd gewerkt met regionale ammoniakreductieplannen. Biedt dit instrument mogelijk perspectief, in combinatie met externe saldering?

Het is ook cruciaal dat snel ruimte geboden wordt voor innovatieve methoden om ammoniakemissie te reduceren, ook in bestaande stallen. Te vaak lopen deze vast in de bureaucratie. 

Voorzitter! Ik kan het niet rijmen: Timmermans riep een tijd geleden dat Nederland de Habitatrichtlijn onnodig streng heeft geïmplementeerd. De Rekenkamer constateert dat andere EU-lidstaten de ammoniakemissie veel minder gedetailleerd berekenen. In Duitsland worden drempelwaarden van 7 mol en hoger gehanteerd. En dat mag nog steeds. Natura 2000 begint híer al te grommen als je op tien kilometer afstand volgens de normaalverdeling van Aerius 0,3 mol depositie veroorzaakt. Dat is dezelfde hoeveelheid stikstof als in één ganzenpoepje zit... Ga in overleg met Brussel en zorg ervoor dat we een knip kunnen maken. Een knip tussen emissie ver weg, aan te pakken via generiek beleid, en emissie dichtbij, via regionale reductieplannen en individuele toetsing.

Stel prioriteiten, bij aanwijzing en toetsing. Aan alle snippers stikstofgevoelige natuur zijn nu doelstellingen geplakt. Sterker nog: een recent ontvangen rapport wil er weer een schep bovenop doen. In Natura 2000 gebied Kennemerland-Zuid is bijvoorbeeld 0,04 hectare stikstofgevoelig blauwgrasland ontstaan. Al is het slechts 0,04 hectare en ver bij een volwaardig habitat vandaan, het voorstel is om het toch op te nemen in het aanwijzingsbesluit. Met alle gevolgen van dien. Dit moet en kan anders.

Met Aerius worden ontwikkelruimte en depositiebijdragen tot op hectareniveau berekend. De hectares met de minste ontwikkelruimte zijn de zwakste schakels en daarom meer bepalend voor de daadwerkelijke ontwikkelmogelijkheden dan het gemiddelde voor het hele gebied. Welbeschouwd is het een farce. Stikstof komt uit het hele land aanwaaien. Het model gaat er zelfs vanuit dat alle koeien in een provincie even vaak in de wei lopen. Desondanks weet Aerius ons exact te vertellen dat de depositiedaling hier 20 mol lager zal zijn dan 300 meter verderop. De SGP pleit voor berekeningen met een veel lagere resolutie, bijvoorbeeld op het niveau van 10 hectare. Helpt ook om externe saldering beter mogelijk te maken.