HomeNieuwsGeborgde zetels waterschappen moeten blijven!

Geborgde zetels waterschappen moeten blijven!

Publicatiedatum: 23 jun. 2020

 

De Tweede Kamer debatteerde met minister Van Nieuwenhuizen over het waterbeleid. SGP-Kamerlid Chris Stoffer hield een vurig pleidooi voor behoud van de geborgde zetels bij de waterschappen en vroeg naar aanleiding van een werkbezoek aandacht voor de droogte- en verziltingsproblematiek in Zeeland.

 Lees hier zijn bijdrage aan het debat:

 

"Geborgde zetels

Aan het lezen van het advies over de geborgde zetels heb ik een slecht gevoel overgehouden.

De commissie bestond in meerderheid uit mensen die al eerder hebben aangegeven dat ze niets zien in aparte waterschappen of geborgde zetels. Hoezo onafhankelijk?

Aanleiding voor het advies waren nieuwe ontwikkelingen als klimaatverandering.

Die zorgen inderdaad voor veel debat binnen de waterschappen, met dank aan de waterschapsverkiezingen.

Daar hoef je de geborgde zetels niet voor af te schaffen. Integendeel.

De nieuwe vraagstukken raken juist ook de gebruikers van het landelijk gebied. Die expertise blijft daarom juist onverminderd van belang. Net zoals dat zo blijft voor de kerntaken.

Het is juist een argument voor handhaving van de geborgde zetels!

Hoofdargument van de commissie is dat een categorie als Ongebouwd voldoende vertegenwoordigd wordt in de politieke fracties.

De praktijk leert echter dat dit aandeel afneemt en dat het sterk wisselt, per waterschap en over de bestuursperiodes heen.

Door te werken met geborgde zetels is inbreng van deze belangrijke praktijkkennis juist geborgd en niet afhankelijk van de waan van de dag.

Getalsmatig leggen inwoners van stedelijke gebieden een groot gewicht in de schaal.

Maar het werk van de waterschappen raakt juist vooral de inwoners en ondernemers in het landelijk gebied.

14% van de bestuurders hebben nu banden met de landbouw, terwijl meer dan 60% van het Nederlandse grondgebied landbouwgrond is.

Aan dát gezichtspunt gaat de commissie helemaal voorbij.

Ik roep de minister op om goed na te blijven denken.

Blijf luisteren naar de constatering van de OESO, ook niet de minsten, dat de belangenparticipatie in het Nederlandse waterbeheer juist een sterk punt is.

 

Droogte

Onlangs was ik op werkbezoek bij enkele akkerbouwers in Zeeland.

Voor het derde jaar op rij heel droog.

Verzilting en droogte is in deze regio een gevaarlijke combinatie.

Ik mis in de brief van de minister over het Deltaprogramma Zoet water en de 100 miljoen extra daarvoor de aandacht voor de problemen in de zuidwestelijke delta.

Neemt de minister de aanpak van de problemen in dit gebied mee in haar aanpak?

Zorg voor voldoende zoet water voor Zeeland.

Er zijn ideeën over een zoet water leiding vanuit de Rode Vaart in Brabant.

Welke bijdrage kan de minister hieraan leveren?

Een van de issues is ook de eventuele verzilting van het Volkerak-Zoommeer.

Heel goed dat de minister het verziltingsplan voor een paar jaar in de ijskast heeft gezet.

Voor het maken van keuzes over investeringen in de toekomst is het echter belangrijk dat dit plan definitief van tafel gaat.

Het Volkerak-Zoommeer is een belangrijk zoetwaterbekken, en dat moet zo blijven.

 

De Beleidstafel Droogte pleit voor het uitwerken van de strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem en het meenemen ervan in het Deltaprogramma Zoetwater en het Nationaal Waterplan.

Pakt de minister dit op?

 

In het kader van het Europees landbouwbeleid is budget beschikbaar voor zogenaamde eco-regelingen.

Wil de minister ervoor zorgen dat een deel hiervan ook ingezet wordt voor klimaatadaptatie en waterbeschikbaarheid voor de landbouw?

 

Droogte komt hard aan in veengebieden waar extra bodemdaling optreedt.

Maatregelenpakketten om schade in bebouwd gebied in te perken drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen.

Neemt de minister deze problematiek mee in haar droogteaanpak?

 

Waterkwaliteit

De SGP heeft er eerder voor gepleit om op regionaal niveau goed in kaart te brengen waar nutriënten en andere belastende stoffen vandaan komen.

Dit moet de basis zijn voor het beleid.

De verschillen tussen gebieden zijn groot.

Wat is de stand van zaken hiervan?

Het Planbureau pleit voor een gebiedsgerichte aanpak.

Krijgen waterschappen daarbij een en leidende rol?

 

In verschillende gebieden, vooral in het westen, is sprake van fosfaatrijke kwel.

Dat mag verdisconteerd worden in de normen, maar dat is nog niet overal gebeurd.

Wil de minister hierop aandringen?

Het fosforprobleem zit nu vooral in de Randstad, maar het zou zomaar kunnen dat de normen nog niet bijgesteld zijn."