HomeNieuwsKamervragen SGP over stikstofaanpak

Kamervragen SGP over stikstofaanpak

Publicatiedatum: 8 apr. 2020

 

De SGP maakt zich zorgen over gang van zaken in het stikstofdossier. Het overleg tussen minister Schouten en het Landbouwcollectief zit op slot. De minister stuurt aan op eenzijdige voermaatregelen. De provincie Brabant koopt door het hele land veehouderijbedrijven op om de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. Een voorstel van het Landbouwcollectief om landbouwstikstof apart te registreren om uitkoop van landbouwbedrijven door kapitaalkrachtige partijen in andere sectoren te voorkomen, wordt afgewimpeld. Er liggen ook kansen, zoals genoemd in bijvoorbeeld het Innovatieprogramma Kringlooplandbouw van Netwerk Grondig en het Louis Bolkinstituut, die de minister nog onbenut laat. Voldoende aanleiding voor SGP-Kamerlid Roelof Bisschop om Kamervragen in te dienen. Het is van belang dat er ook voor landbouwbedrijven perspectief komt.

 

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de stikstofaanpak

 

 1. Heeft u kennisgenomen van de reactie van het Landbouwcollectief op het overleg tussen u en vertegenwoordigers van het Landbouwcollectief1 en de ruis op de lijn omtrent externe saldering tussen agrarische bedrijven en bedrijven in andere sectoren2?
 2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot externe saldering in de landbouw en het overleg hierover?
 3. Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat speculatie met veehouderijbedrijven ofwel de opkoop van landbouwbedrijven door veel kapitaalkrachtige partijen in andere sectoren voorkomen wordt?
 4. Bent u voornemens externe saldering voor veehouderijbedrijven pas open te stellen als er effectieve voorwaarden en instrumenten zijn om de genoemde speculatie te voorkomen?
 5. Bent u voornemens ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven door medeoverheden in aanvulling op de nationale opkoopregelingen te voorkomen? Zo ja, hoe? Kijkt u hierbij ook naar eventuele aanscherping van de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur?
 6. Hoe kijkt u aan tegen het door het Landbouwcollectief voorgestelde stikstofregistratiesysteem met aparte registratie van de stikstofreductie in de landbouw ten behoeve van de landbouw op basis van artikel 5.5a van de Wet natuurbescherming, met registratie op hexagoonniveau en met registratie van alle stikstoftransacties om weglekeffecten te voorkomen? Kunt u op deze verschillende aspecten reageren?
 7. Heeft u voorkeur voor stikstofreductie bovenop de wettelijke eisen met de mogelijkheid om een deel van deze reductie weer in te zetten als ontwikkelruimte of voor stikstofreductie die zich beperkte tot de wettelijke vereisten zonder aanvullende reductie ten behoeve van ontwikkelruimte en natuur?
 8. Bent u voornemens de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur zo aan te passen dat provincies de mogelijkheid krijgen om de ontwikkelruimte als gevolg van de saneringsregeling varkenshouderij ook in te zetten voor bedrijfsontwikkeling in de landbouw? Zo nee, waarom niet?
 9. In hoeverre deelt u de analyse dat het stellen van stikstofnormen voor alleen het mengvoer geen recht doet aan de mogelijkheden in het ruwvoerspoor en aan de nauwe verbondenheid tussen het ruwvoer- en het mengvoerspoor in het bedrijfsmanagement en de gewenste flexibiliteit daarbij, ook met het oog op de diergezondheid3?  
 10. Bent u voornemens samen met het Landbouwcollectief te kijken hoe stikstofreductie via het gehele voerspoor, meer beweiding en/of het verdunnen van mest met water en bijbehorend perspectief voor landbouwbedrijven op een goede wijze geregeld en geborgd kan worden?
 11. Heeft u kennisgenomen van het ‘Innovatieprogramma Kringlooplandbouw, op weg naar emissiearme bedrijfsvoering’4?
 12. Deelt u de veronderstelling dat het genoemde innovatieprogramma een bijdrage kan leveren aan de gewenste reductie van de stikstofemissie?
 13. Bent u bereid het genoemde innovatieprogramma te steunen, ook financieel?
 14. Bent u voornemens de vanwege de Corona-crisis en de in dat kader genomen maatregelen gerealiseerde daling van de stikstofdepositie5 deels te gebruiken voor een generieke vrijstelling voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouwfase van een project en/of voor het creëren van speelruimte voor een zorgvuldige aanpak van de emissiereductie in de landbouw?
 15. Bent u voornemens de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen zo snel mogelijk open te stellen6?

 

1https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/4/Landbouw-Collectief-schort-overleg-met-Schouten-op-564600E/?dossier=218659&widgetid=0

2https://www.pigbusiness.nl/artikel/243974-politiek-drukt-extern-salderen-keihard-door/

3https://www.nevedi.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht?newsitemid=10321461248

4 http://www.netwerkgrondig.nl/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_News_3249539&path=?m=d&a=20200406152502-9601&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_News_3249539

5https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-verwacht-tijdelijke-verbetering-luchtkwaliteit-door-coronacrisis

6https://www.pigbusiness.nl/artikel/244035-coviva-subsidieregeling-verduurzaming-stallen-uiterlijk-1-mei-openstellen/