HomeNieuwsPAS onderuit: gapend gat tussen praktijk en modelwerkelijkheid

PAS onderuit: gapend gat tussen praktijk en modelwerkelijkheid

Publicatiedatum: 7 jun. 2019

 

De Raad van State maakte korte metten met de Programmatische Aanpak Stikstof: https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@115651/pas-mag/

Er dreigt een vergunningenstelsel voor beweiden en bemesten. Ook tot dan toe vergunningvrije ontwikkeling onder de drempelwaarde mag niet meer. Vergunningen voor bedrijfsontwikkeling kunnen pas verstrekt worden als vooraf zeker is dat maatregelen voor behoud van belangrijke natuurwaarden in Natura 2000 gebieden positief uitpakken. Overheden zitten met de handen in het haar. Welke mogelijkheden zijn er voor externe saldering? Kan bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector als zwaarwegend algemeen belang aangemerkt worden, zodat er meer mogelijk is? Voor het zomerreces komt er een eerste duiding van mogelijke oplossingsrichtingen.

Afgelopen dinsdag kwamen enkele juristen naar de Tweede Kamer om de uitspraak van Raad van State toe te lichten en wat oplossingsrichtingen aan te wijzen: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/juridische-betekenis-van-de-uitspraak-van-de-raad-van-state-inzake-het-programma-aanpak

De SGP constateert vooralsnog een onwerkbare situatie op basis van een onwerkbare EU-richtlijn. Op basis van een rekenmodel wordt een hypothetische verspreiding van ammoniak berekend. De ammoniakemissie van één enkele stal kan in theorie kilometers ver weg als stikstofdepositie neerslaan op Natura 2000 gebieden, al gaat het dan om miniscule hoeveelheden. Dat betekent dat één enkele stal of bedrijfsuitbreiding in theorie negatieve effecten kan hebben op meerdere Natura 2000 gebieden in de wijde omtrek. In de praktijk zijn dergelijke theoretische depositietoenames op kilometers afstand niet te meten. Waarom kan geen verschil gemaakt worden tussen toetsing van depositietoenames op korte afstand bij vergunningverlening en aanpak van depositie over lange afstand via het algemene ammoniakbeleid? Verder kan het niet zo zijn dat koeien de stal ingejaagd worden door de Natura 2000 regels. Wordt vervolgd!