HomeNieuwsRuimte voor bejagen ganzen

Ruimte voor bejagen ganzen

Publicatiedatum: 26 jun. 2019

 

De Tweede Kamer debatteerde met onder meer minister Schouten over de natuurregels die onder de Omgevingswet gebracht worden. Het kabinet wil een beleidsneutrale omzetting van de huidige Natuurbeschermingswet. De SGP had een paar aanvullingen.

Lees hier de inbreng van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop over de 'Aanvullingswet Natuur':

"Natuur verdient een goede bescherming. Op zichzelf is het daarom goed dat het kabinet heeft gekozen voor een beleidsneutrale omzetting van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. Wie de Wet natuurbescherming zich inmiddels eigen had gemaakt, zal even moeten schakelen. Maar dat hoort erbij.

Ik wil het momentum benutten om een paar punten te benoemen waar de natuurregels schuren met de praktijk en waar verbetering mogelijk is. 

Definitie ‘natuurlijke kenmerken’

Projecten kunnen alleen doorgaan als uit een passende beoordeling blijkt dat ze geen negatieve gevolgen veroorzaken voor de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000 gebied. Een belangrijke bepaling uit de Habitatrichtlijn. Denk aan de uitspraak van Raad van State over de PAS. De vraag is wat bedoeld wordt met de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000 gebied. In de Nederlandse praktijk wordt gerekend met alle Natura 2000 soorten en habitats die in een gebied aanwezig zijn. Dat is echter breder dan de uitleg die het Europese Hof van Justitie eraan geeft. Het moet gaat om de soorten en habitats die direct de aanleiding vormden om een gebied te selecteren, dan wel die nodig zijn voor voldoende landelijke dekking. Het gaat niet om snippers natuur.

Ik heb een amendement ingediend om dit onderscheid duidelijk in de wet vast te leggen. We moeten onszelf niet onnodig in de problemen brengen. Zeker nu de PAS afgeschoten is, komt het er nog meer op aan.   

Vergelijking andere lidstaten

In het regeerakkoord staat dat het kabinet een vergelijkend onderzoek uit zal voeren naar de manier waarop EU-lidstaten verschillende milieurichtlijnen, waaronder de Vogel- en Habitatrichtlijn, hebben geïmplementeerd. Er zijn rapporten geschreven. Er loopt nog onderzoek. De grote vraag is: wat gaat het kabinet ermee doen?  

Zo zag ik in een onderzoek dat, al zijn de wettelijke bepalingen vergelijkbaar, de toepassing van het regime voor soortenbescherming aanzienlijk verschilt. In Nederland geldt onderzoek op individu-niveau en strikte uitleg van verbodsbepalingen. Andere lidstaten houden het bij onderzoek op populatieniveau of hanteren een door de rechter geaccepteerde pragmatische uitleg van de verbodsbepalingen. Dit maakt nogal wat uit voor bijvoorbeeld duurzame energieprojecten. Ik denk ook aan de beoordeling van stikstofdepositie. Duitsland gaat hier op een veel soepelere manier mee om dan Nederland.

Ik hoor graag welke concrete stappen het kabinet gaat zetten om hier meer één lijn in te krijgen. Gaat het kabinet de natuurregelgeving zo nodig hierop  aanpassen?

Gedragscodes soortenbescherming

Voor soortenbeschermingsverboden kan nu op basis van een gedragscode een ontheffing verkregen worden. Als ik het goed begrijp, kan een ontheffing in de nieuwe situatie niet meer en moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Wat betekent dat voor het werken met gedragscodes? Als ik het goed begrijp, wordt gekeken naar een vrijstelling. Geldt dat voor alle gedragscodes die nu gelden? Met andere woorden: is het de bedoeling om niet in te teren op de ruimte die er nu is?

Evaluatie jachtbeleid

De natuurminister gaat het onderdeel jacht van de Natuurbeschermingswet evalueren. De minister houdt het bij een enquête onder provincies en faunabeheereenheden. Ik pleit ervoor dit breder te trekken. Nodig ook jagers, boeren en particuliere grondbezitters uit. Neem ook de resultaten van onderzoek naar de regeldruk waar jagers mee te maken hebben serieus. Ik begreep dat hier binnenkort een rapport over naar buiten komt.

Uitbreiding wildlijst

De SGP pleit voor uitbreiding van de wildlijst. Het gaat om soorten die als duurzaam vlees gegeten kunnen worden, die algemeen voorkomen en die bejaging verdragen. Als ik kijk naar onder meer de honderdduizenden grauwe ganzen en kolganzen die in ons land voorkomen, komen deze soorten ook voor de wildlijst in aanmerking. Ze zorgen nu voor veel schade, ook in natuurgebieden. De lappendeken aan ontheffingen maakt het er voor jagers niet makkelijker op. Bovendien is bejaging van de ganzen in het broedseizoen, zoals nu gebeurt, onwenselijk. Bij soorten op de wildlijst vindt bejaging juist plaats in het winterseizoen. Ganzen houden zich niet aan jachtvelden, hoor ik de minister zeggen. Dat kan het punt niet zijn. Jacht moet immers plaatsvinden binnen de kaders van een faunabeheerplan. Wil de minister dit betrekken bij de genoemde evaluatie en aanpassing van de regelgeving naar aanleiding hiervan?

Verbod verstoren jacht

De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding legde onlangs de vinger bij toenemend eco-activisme. Ook jagers merken dat. Regelmatig worden ze door activisten gestoord bij activiteiten rond schadebestrijding en populatiebeheer. De politie kan niet zoveel doen, omdat ze er wel voor zorgen dat ze binnen de regels voor demonstreren blijven. Jagers kunnen echter weinig meer beginnen in verband met de veiligheid. In het verleden was er een verbod op het opzettelijk dwarszitten van jacht voor de schadebestrijding.

Ik dien een amendement in om een dergelijk verbod opnieuw in te voeren om ervoor te zorgen dat uitvoering van een faunabeheerplan niet ter plekke geblokkeerd kan worden. Een faunabeheerplan is er om uitgevoerd te worden.

PAS

Tot slot. In de aanvullingswet en het bijbehorende aanvullingsbesluit zitten een aantal bepalingen over de Programmatische Aanpak Stikstof. Na de uitspraak van Raad van State moet hier iets mee gedaan worden. Hoe gaan de ministers dit aanpakken? Komt er nog een nota van wijziging?"


 

Beide genoemde amendementen zijn door de Tweede Kamer helaas verworpen.