HomeNieuwsVraagtekens bij tarieven Rendac

Vraagtekens bij tarieven Rendac

Publicatiedatum: 23 apr. 2020

 

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft het initiatief genomen om Kamervragen in te dienen over de recente tariefsverhogingen van Rendac. Het bedrijf haalt kadavers op bij veehouderijbedrijven en hobbydierhouders. Het is het enige bedrijf in Nederland dat dit mag doen en maakt afspraken met het ministerie van LNV over de tarieven. In 2014 is er onderzoek geweest naar de tariefstelling. Daaruit bleek dat Rendac een te hoge ondernemersvergoeding in rekening bracht. Ook zou er meer transparantie moeten komen. Daarna bleef het stil. De tarieven zijn verder omhoog gegaan (zie grafiek) en er wordt richting de sector nog steeds weinig inzicht gegeven in de onderbouwing van de tarieven.Dat geeft een slecht gevoel. Voldoende aanleiding voor het stellen van onderstaande vragen:

Schriftelijke vragen van de leden Bisschop (SGP), Geurts (CDA), Baudet (FvD) en Moorlag (PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de tariefverhogingen van Rendac

 

 1. Heeft u kennisgenomen van de kritiek van LTO, de Producentenorganisaties Varkenshouderij (POV) en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond op de recente verhoging van de tarieven voor het ophalen van kadavers door Rendac1?
 2. Hoe verklaart u de verdubbeling van de tarieven per eenheid dieren in de afgelopen jaren ten opzichte van de tarieven in de periode 2011-2016?
 3. Hoe verklaart u de verhoging van de tarieven per stop in 2020 ten opzichte van 2018 met 20 (regulier) tot 35% (gepland)?
 4. Kunt u nader inzicht geven in de onderbouwing van de tarieven voor 2020 en bijbehorende tariefwijzigingen?
 5. Kunt u een overzicht van de ontwikkeling van de destructietarieven per diercategorie gedurende de jaren 2014 t/m 2020 aan de Kamer beschikbaar stellen?
 6. Hoe weegt u de tariefverhogingen in het licht van de conclusie uit eerder onderzoek dat Rendac een te hoge ondernemersvergoeding in rekening bracht (Kamerstuk 34 300 XIII nr. 62 en bijlagen)?
 7. Heeft u, zoals aanbevolen door Rebel (bijlage bij Kamerstuk 34 300 XIII nr. 62), sterkere efficiëntieprikkels ingebouwd om ervoor te zorgen dat Rendac werk maakt van het verlagen van kosten? Zo ja, hoe?
 8. Hoe waardeert u de onvrede van de sectororganisaties over de mate van inzicht in de cijfers die Rendac aanlevert over kosten en opbrengsten?
 9. Op welke wijze geeft u inzicht in de opbrengstcijfers van Rendac? Op welke wijze heeft Rendac de onderbouwing van de tarieven besproken met de veehouderijorganisaties en hobbydierhouders conform de afspraken die in 2014 zijn vastgesteld om de transparantie te bevorderen?
 10. Is het juist dat u richting de landbouworganisaties slechts zeer beperkt inzicht geeft in de onderbouwing van de tarieven? Zo ja, kunt u uitgebreid toelichten waarom meer transparantie gelet op de monopolypositie van Rendac juridisch niet mogelijk zou zijn?
 11. Bent u bereid om te zorgen voor meer transparantie bij het vaststellen van de destructietarieven door sectoren en hobbydierhouders meer en beter inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van Rendac? Zo nee, waarom niet?
 12. Is de veronderstelling juist dat de Kamer nog niet is geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met stakeholders over herinrichting van de destructiemarkt, zoals eerder toegezegd is (Kamerstuk 34 300 XIII nr. 62)? Wat is de stand van zaken?
 13. Op welke wijze heeft de conclusie uit eerder onderzoek dat Rendac een te hoge ondernemersvergoeding in rekening brengt zijn weerslag gekregen in de overeenkomst tussen de Staat en Rendac?
 14. Wat is, gelet op voorgaande punten, uw inzet in het traject ‘om de afspraken met Rendac over de te hanteren uitgangspunten bij de toerekening van kosten en opbrengsten, alsmede de te verstrekken informatie, met ingang van 2020 te actualiseren’ (Auditdienst Rijk; Review controleverklaring BDO bij financiële verantwoording Rendac over 2018; oktober 2019)?
 15. Kunt aangeven in hoeverre in omliggende landen als België en Duitsland de overheid een deel van de destructiekosten voor haar rekening neemt?
 16. Hoe waardeert u de oproep van de landbouworganisaties om de tarieven voor 2020 te bevriezen op het niveau van 2019 totdat er meer transparantie is en een nieuwe overeenkomst afgesloten kan worden, en om de kosten voor de sector te plafonneren?

 

1 https://www.melkvee.nl/artikel/245456-lto-en-nmv-boos-over-zoveelste-verhoging-rendac-tarieven/; https://www.pigbusiness.nl/artikel/245415-pov-en-lto-boos-over-zoveelste-verhoging-rendac-tarieven/; https://www.lto.nl/lto-en-pov-niet-akkoord-met-voorgestelde-rendac-tarieven-2020/