HomeDossiersDuurzame landbouw

Duurzame landbouw

Groen moet je dóen

Verduurzaming is noodzakelijk. We zijn rentmeesters die de grond moeten doorgeven aan het nageslacht. De SGP zet daarom in op onder meer geïntegreerde gewasbescherming, een gezonde bodem en een grondgebonden melkveehouderij. Die investeringen vergen veel. Daarom is steun van de overheid nodig. En gezond boerenverstand!

Met boerenverstand

Iedereen die weet hoe het werkt, was verbijsterd over de motie om kalveren verplicht bij de moederkoe te houden. Hoezo minder dierenleed? Dit is een ‘mooi’ voorbeeld van de enorme kloof tussen de Haagse werkelijkheid en de dagelijkse praktijk in de stal en in het veld. Het speelt bij meer onderwerpen. Denk aan de verplichte mestinjectie of het snavelkapverbod. En: gaan boeren bij het verbieden van effectieve gewasbeschermingsmiddelen niet juist meer andere, minder effectieve middelen gebruiken, waardoor het milieu niet beter maar slechter af is?

Steun

Investeringen in milieu en dierenwelzijn verdienen steun. De SGP wil versoepeling van de mededingingsregels, zodat boeren en ketenpartijen afspraken kunnen maken over het terugverdienen van deze investeringen. Ook is meer geld nodig voor
innovatie en uitrol van nieuwe teeltmethoden en stalsystemen. En ruim baan binnen de regels!    

Landbouwakkoord

De SGP gaat voor een landbouwakkoord. Met afspraken tussen landbouw, overheid, ketenpartijen en maatschappelijke organisaties over hoe het nu verder moet. Hoe gaan we verduurzamen en wat staat daar tegenover? Zo’n akkoord moet stapeling van ad hoc regels voorkomen.

En verder:

 • Een verbod op ‘megastallen’ klinkt sympathiek. Maar waar de grens getrokken moet worden, is arbitrair. En de winst van een verbod op megastallen voor dierenwelzijn en milieu is zo goed als nul. Dierenwelzijn hangt vooral af van de stalinrichting en het management door de veehouder. Er zijn voldoende instrumenten om ongewenste schaalvergroting te verhinderen.

 • Het massaal doden van vee en vernietigen van alle vlees bij uitbraken van dierziekten mag nooit meer voorkomen. Nederland moet zich daarvoor inzetten in Brussel.

 • Transporten van met name slachtvee over lange afstand moeten beperkt worden tot maximaal 500 kilometer of acht uur.

 • Het gebruik van aardwarmte is goed voor een duurzame tuinbouw. De bestaande garantieregeling voor deze ‘geothermieprojecten’ moet daarom worden uitgebreid.

 • Waar mogelijk moet gebruik van antibiotica beperkt worden. Veehouders en dierenartsen moeten wel tijdig effectieve antibiotica in kunnen zetten om onnodig dierenleed te voorkomen.

 • Het verbod op het kappen van snavels wordt teruggedraaid. Verenpikken blijkt in de praktijk lastig te voorkomen.

 • Gemeenten krijgen via de Omgevingswet meer ruimte om bij volksgezondheidsproblemen paal en perk te stellen aan de uitbreiding van veebedrijven. Bestaande regelgeving en meer innovatie zorgen voor minder emissie van ammoniak en fijn stof. Regulering van dieraantallen door provincies is onwenselijk. De Wet dieraantallen moet ingetrokken worden.

 • De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) moet voldoende capaciteit krijgen om onder meer mest- en vleesfraude op te sporen.

 • Geïntegreerde gewasbescherming, waarbij chemische middelen pas ingezet mogen worden als andere maatregelen onvoldoende werken, werkt goed. Dat moet ook vertaald worden in de regels die gelden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

 • Biologische gewasbeschermingsmiddelen moeten sneller toegelaten worden.

 • Het palet aan gewasbeschermingsmiddelen moet voldoende breed zijn om gewassen, ook de kleine teelten, effectief te kunnen beschermen. Van minder effectieve middelen hebben boeren en tuinders meer nodig. Daar is het milieu niet mee gediend. Dat moeten we dus voorkomen.

 • Als sluitstuk van geïntegreerde gewasbescherming moeten tuinders gewasbeschermingsmiddelen met neonicotinoïden kunnen blijven gebruiken. Zij zijn immers al verplicht om hun afvalwater te zuiveren.

 • Vaste, stapelbare mest moet (net als compost) een fosfaatvrije voet krijgen en het hele jaar door uitgereden kunnen worden. Ook weide- en akkervogels profiteren daarvan.

 • Landbouwbedrijven verdienen meer steun bij het saneren van asbestdaken, bijvoorbeeld door een investeringsregeling voor daken met zonnepanelen.

 • Goede landbouwgrond zet je niet onder water. Geen ontpoldering dus door nepnatuur aan te leggen, maar doe aan
  natuurherstel via buitendijkse maatregelen.

 • Het knutselen met de genen van dieren en het klonen ervan moet verboden blijven.

 • Genetische manipulatie van planten door soortvreemde genen ‘in te bouwen’ dient verboden te worden. Het inbrengen van DNA van een verwant plantenras voor meer ziekteresistentie verdient ruimte.

 • Het aloude kwekersrecht voldoet prima. Bedrijven mogen in geen geval patent krijgen op planteneigenschappen.

Laatste nieuws

De duimschroeven van Remkes

De duimschroeven van Remkes

18 jun. 2020 | Tweede Kamer
Twijfels over stikstofaanpak via diervoeders

Twijfels over stikstofaanpak via diervoeders

14 mei 2020 | Tweede Kamer
Vraagtekens bij tarieven Rendac

Vraagtekens bij tarieven Rendac

23 apr. 2020
Het landbouwbeleid staat op een kruispunt

Het landbouwbeleid staat op een kruispunt

9 okt. 2019 | Tweede Kamer
SGP wil landelijke onkostenregeling gedumpt drugsafval

SGP wil landelijke onkostenregeling gedumpt drugsafval

27 feb. 2019 | Tweede Kamer
SGP-landbouwplatform uit startblokken

SGP-landbouwplatform uit startblokken

4 okt. 2018
Overige artikelen